«Конкурс детского творчества "Свет рождественской звезды"»

Diplom_II_mesto_Kozul_ko_Arina_Municipal_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019gDiplom_III_mesto_Kudryasheva_Kseniya_Epa_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019gmuzafarov_markinaDiplom_II_mesto_Kudryasheva_Kseniya_Muni_et_rozhdestvenskoj_zvezdy_2019gul_yanenkov_yustennikova_areshetun_soboskalov_kspiridonova_mshalobaev_pKetov_A